İnşaat Mühendisleri Odası


Sönmez Jeoteknik - 0542 217 62 93 / Mardinde Zemin Laboratuvarı, Mardinde Zemin İmarı, Mardinde Deniz Sondajı


ÇALIŞAN KADROMUZ İDARİ KADROMUZ  • Müdür • Muhasebe  MÜHENDİS KADROMUZ  • 6 Jeoloji Mühendisi • 3 Jeofizik Mühendisi • 1 Maden Mühendisi • 1 İnşaat Mühendisi • 1 Harita Mühendisi  TEKNİK KADROMUZ  • 6 Sondör • 6 Sondör Yardımcısı • 1 Şoför  FAALİYET ALANLARIMIZ Jeolojik-Jeoteknik Etüdler   Geoteknik Projeler   Zemin Araştırma Etüdleri   Su sondajları […]

Zemİn Laboratuvarı


Tünel, kanal, boru hattı, demiryolu, karayolu güzergâhları ve benzeri ile baraj, gölet, köprü ayakları, liman, rıhtım, dalgakıran, barınak ve benzeri gibi mühendislik yapılarına yönelik jeolojik, hidrojeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etütler, sondajlar, deneyler ve analizler ile jeolojik ve/veya jeoteknik modelleme ve bütün bu kapsamdaki jeoloji mühendisliği hizmetleri… Sönmez Jeoteknik

HİDROJEOLOJİ


Doğal afet, jeolojik tehlike ve risk belirlemelerine yönelik jeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etüt, deney ve analizleri ile bu çalışmalara ait harita üretimi ve jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması. Sönmez Jeoteknik

Maden Sondajı


İmar Planına Maden alanlarına ait raporların hazırlanması. Maden jeolojisi ile ilgili olarak çalışmaların başarıyla ve güvenli şekilde yapılması. Sönmez Jeoteknik.

Su Sondajları Yer Altı Suyu


İlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre Yeraltı suyu Arama Belgesi, Yeraltı suyu Kullanma Belgesi, Yeraltı suyu Islah ve Tadil Belgesi alımına esas jeolojik ve hidrojeolojik etüt, deney, harita üretimi, sondaj ve diğer çalışmaların yapılması. Sönmez Jeoteknik.

Fore Kazık, Mini Kazık


Zemin Etüt çalışmaları yapılarak, zemin özellikleri tespit edilmiş alanlarda, Mühendislik hesaplamaları ile Fore Kazık, Mini Kazık, Ankraj ve Zemin Enjeksiyon ile sorunlu zemin alanlarının iyileştirilmesi Proje çalışmaları yapılması. Sönmez Jeoteknik.

Mühendislik Jeolojisi


İmar Planına esas, her ölçekte, jeolojik ve jeoteknik etütler, parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etütler,zemin etütlerine yönelik , jeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etüt ve modelleme, sondajlar, deney ve analizler ile bu çalışmalara ait harita üretimi ve jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması. Sönmez Jeoteknik.

Maden Jeolojisi ve rezerv tespit çalışmaları;


Maden arama , rezerv geliştirme çalışmaları. Maden sondaj işleri ve 3 boyutlu modellemeMaden Ruhsatlandırma çalışmalarıMaden Arama ve İşletme Ruhsat çalışmaları, GSM Ruhsatlandırma ve İşletme izin çalışmalarıKıyı ve Deniz Jeolojisine yönelik, modelleme ve etüd raporlarıHammadde Jeolojisi ve Taş ocağı çalışmalarıEndüstriyel hammaddeler ile değişik amaçlarla kullanılan kil, kum, çakıl, kireç, çimento kili ve benzeri ocakları ve kireçtaşı, […]

Su Sondajları ve Yer Altı Suyu Arama Raporları;


İlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre Yeraltısuyu Arama Belgesi, Yeraltısuyu Kullanma Belgesi, Yeraltısuyu Islah ve Tadil Belgesi alımına esas jeolojik ve hidrojeolojik etüt, deney, harita üretimi, sondaj ve diğer çalışmaların yapılması Jeo termal Kaynak Jeolojisi Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt ve sondaj, jeolojik modelleme ile […]

Fore Kazık, Mini Kazık, Ankraj ve Zemin Enjeksiyon Çalışmaları;


Zemin Etüt çalışmaları yapılarak, zemin özellikleri tespit edilmiş alanlarda, Mühendislik hesaplamaları ile Fore Kazık, Mini Kazık, Ankraj ve Zemin Enjeksiyon ile sorunlu zemin alanlarının iyileştirilmesi Proje çalışmaları yapılması, Çevre Jeolojisi ve ÇED raporu çalışmaları Çevre jeolojisi ve çevresel etki değerlendirme kapsamındaki jeolojik, mühendislik jeolojisi ve hidrojeolojik etüt ve modelleme ile jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait […]

Call Now Button